آرامش فکر

همه ما در خود احساس خستگی، عدم شور و شوق و بی علاقگی را تجربه کردهایم. گاهی بنظر میرسد که ما هوشیاری و توجهی که لازم است تا ما را به حال مرتبط کند را از دست دادهایم.
انچه بیشترین تأثیر را بر چنین موقعیت خسته کننده دارد نحوه فکر ما است که متداوبآ در گذشته سیر می کند و در پی ا ن است که چه  روی داده یا روی خواهد داد.
چنین حالتی بر روی دستگاه تنفس و سیستم اعصاب ما تآثیر میگذارد. در نتیجه میزان اکسیژن بدن کاهش یافته و انرژی بدن تحلیل میرود.
جهت مبارزه با چنین شرایطی ما میتوانیم  با رها سازی فکر در تمرکزخود را تقویت کنیم.
در اینجا تکنیکی داریم که فکر شما را ارام خواهد  کرد، اشفتگی را رفع میکند و مسیر شما را در جهت احساس شادابی و رهائی هموار میسازد.