تجسم

تصویرسازی:
کارآئی ارادۀ مثبت درونی
این یک مرحله شفایابی بدون زحمت جهت آسوده نمودن ذهن، احیاء کردن اعصاب و تسکین دادن کل سیستم از آسیبهای درونی ناشی از ضربات تجربه های منفی گذشته، میباشد.
تکنیکهای تصویرسازی تمرکز یا میتوانند به تنهائی اجرا شوند و یا اینکه همراه با تکنیکهای تمرکزی عمیق تمدد اعصاب مورد بهره گیری قرارگیرند.
در این مرحله، ذهن ساکت است و از طریق نیروی مثبت اراده به مرحله ژرف آرامش دست مییابد.
تصویرسازی از جزئی ترین موقعیتهای مثبت، عواطف آشفته و باقیمانده احساسات لطمه خورده در درون ما را برطرف مینماید. همچنین منابع احساسات عادتی مختل کننده و الگوهای فکری منفی و تشویشها را ریشه کن میکند.