تمرکز) تجمع قوا)

تمرکز، هنر جمع آوری همۀ توانائیهایی درونی ما و گردآوری آنها در یک کانون توجّه و آگاهی است. روش تمرکز به ما در رها کردن فشارهای درونی کمک نموده و تجربۀ آزادی و سلامتی را فراهم مینماید. تمرکز، نیروی اراده و آگاهی ما را تقویت میکند.

تمرینهای تمرکز درصورتیکه بطور منظم اجرا گردند، حالتهای الکترومغناطیسی مایع درون سلولهای بدن را اصلاح کرده و بهبود می بخشد.
این تمرینها میتوانند ابزاری باشند که به ما کمک کنند تا از حالت سطحی خود گذر کرده و از درون بازسازی نمائیم.