تمرکز® چگونه عمل میکند

چگونگی عملکرد تمرکز:

تمرکز  تنها عمل کردی است که بدن و فکر و روح را با یکدیگر متحد نموده  و تنها سیستمی است که عملا به قسمتهای زیر احاطه دارد.

  • انعطاف پذیری جسم
  • تمرین در نحوۀ ایستادن
  • اصلاح نحوۀ تنفس
  • تجمع (جمعیت) ذهن
  • گردآوری قوا
  • رها کردن و رخوت
  • تفکر در قلب
  • رژیم متعادل و سالم
  • مثبت فکر کردن (اندیشیدن)
  • آرامش و صفای باطنی

این روش، حس خوشنودی (سرخوشی) و تکامل و بالا بردن سطح آگاهی جسم، شعور و احساسات را پرورش داده و ما را از صدمات زندگی زودگذر حفظ و حمایت میکند.

تمرکز با بکارگیری سیستم الکترومغناطیسی پیش ساخته در سیستم بدن ما عمل میکند. مراکز انرژی الکترومغناطیسی در دسترس و مرتبط به منابع انرژیهای درون ما میباشند.

مراکز انرژی،  فعال شده و میدانهای آنها متحد و متعادل میگردند. این مرحله منجر میشود به یکپارچه شدن جسم، ذهن و روان، تا جائی که سیستم کلی انسان در هماهنگی و سلامت با یکدیگر بکار افتاده و دقیقاً آنچه که مقصود و هدف موجودیت انسان است را انجام میدهد.