تمرکز چیست؟

تمرکز، سفر به بیحدی و روشی است برای هر فردی که علاقمند به شناخت توانائیهایی درونی خود بوده و خواهان کشف هدف خود در زندگی است.
تمرکز در عرفان، هنر و دانش خودشناسی از طریق جمعیت و اندیشه و تفکر میباشد و روشی علمی و سالم در جهت پیداکردن و حفظ تندرستی، خوشبختی، تکامل، سلامتی و نظم در زندگی است.
تمرکز، کلیه توانائیهایی انسانی را از لحاظ جسمانی، احساسی، دماغی و روحی توسعه داده و در احاطه میآورد. تمرکز کمک میکند که هر فردی به لطافت و قلمرو رفیع و موجودیت خویش دست یابد.
این روش موثق و نیرومند ۱۴۰۰ سال سابقۀ اجرائی در عرفان اسلامی دارد.
تمرکز، منحصر به مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی بوده و توسط استاد حاضر مکتب “حضرت صلاح الدین علی نادر عنقا” به صورت رایج خود در دسترس همگان قرار داده شده است