تنفس

بیشتر مردم عادت به تنفس کشیدن نا سالم  دارند. چند عامل مشترک در تنفس بی قاعده میتواند مربوط باشد به:
۱-نگاهداشتن نفس در کردار ها و فعالیت های روزانه
۲- نفس کشیدن در قسمت بالائی قفسه سینه
۳- نفس کشیدن کوتاه،بی قاعده و بی توجه.ما ناخوداگاه در طول زندگی چنین الگوها ئی را اختیار کرده و انها اینچنین شکل گرفته اند یا حتی از نظر احساسی بر ما تآثیر میگذارند. چنین شکل گیری ها در نحوه نفس کشیدن باعث تنش روانی و جسمانی و عکس العمل ها ی نگران کننده در بدن میشود.
تنفس عمیق و کامل جای خود را به تنفسهای سطحی و فوقانی در قسمت بالای قفسه سینه داده است که فقط ۱/۱۰ گنجایش شش ها را پر میکند.
خون کم اکسیژن ایجاد مرض وخستگی والتهاب و اصطراب ودر نهایت افسردگی میکند. در تنفس تمرکزی بما آموخته میشود که از گنجایش عمیق وپر استفاده کنیم آنگونه که در نوزادگان قابل دید میباشد.