خاذنهای مغناطیسی

مراکز مغناطیسی

انرژی الکترومغناطیسی در یکزمان در همه جا حضور دارد. برطبق تعلیمات مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، مکتب عرفان اسلامی، نام دیگر نیروی مغناطیسی “عشق” است. نیروئی که خالق ارتباط و اشتراک ما با عالم هستی است.
“چندین مرکز مهم انرژی در بدن انسان وجود دارد. مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، مکتب عرفان اسلامی چنین تعلیم میدهد که هماهنگی میان این مراکز در تندرستی و سلامت فرد بسیار مهم و اساسی است. این مراکز در عرفان، خازن مغناطیسی خوانده میشوند. مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، مکتب عرفان اسلامی چنین تعلیم میدهد که هماهنگی میان این مراکز در تندرستی و سلامت فرد بسیار مهم و اساسی است. این مراکز در عرفان، خازن مغناطیسی خوانده میشوند. عمده ترین این خازنها در قلب جای دارد و حضرت شاه مقصود پیر اویسی آن را (عقده حیاتی®) نام نهاده اند. علاوه برآن 12 مراکز مغناطیسی دیگر عبارتند از: خازن خورشیدی، سه عقده در قلب، غده تیموس، نقطه مرکزی گلو، سومین بطن مغز، چشم سوم (بین دو ابرو)، لایه خاکستری مغز، ملاج، بصل النخاع و استخوان دنبالچه.

تأکید عمده انرژی مغناطیسی بیشتر بر عقده حیاتی است که در قلب جای دارد. تقریباً در کلیه تعلیمات عرفان، تأکید بر این امر محسوس بوده و بهر جهت کلیه تمرینات به تمرکز در این نقطه از قلب ختم میشود.

یکی از نخستین و چالش برانگیزترین تعلیماتی که شاگردان با آن روبرو میشوند، زمانی است که برای اولین بار با این مطلب مواجه میشوند که فرد نمیباید کاملاً بر سیستم حسی (نفسانی) خود بنا کرده و پذیرا باشد. سالیان متمادی، ما یادگرفته ایم که تنها بر روی اکتسابیات حسی خود متکی بوده و براساس آنها دادوستد نمائیم. مبارزه زمانی پیش میاید که عرفان، با به زیر سؤال بردن اکتسابیات حسی، ما را به مقابله و پیشی گرفتن از الگوی محدود فکریمان تحریک مینماید. به این دلیل که بر طبق دانش قدیم عرفان، مراکز خازنهای مغناطیسی میبایست منشأ و سرچشمه اکتسابیات ما باشند، و نه تنها سیستم حسی.
حضرت پیر چنین شرح میدهند: حواس بیشتر متوجه سطوح و آنچه که در بیرون شماست، میباشند. حواس شما راه دیگری جز متکی بودن بر منابع و سرچشمه انرژی خود ندارند. خازنها انرژی را کسب و دریافت میکنند. آنها همه چیز را به آن مرکزیت مربوط مینمایند. مرکزیت و هدایت شما از طریق بکارگیری سیستم الکترومغناطیس انجام میگیرد.