در باره ما

®M.T.O.  مکتب طرتقت اویسی شاه مقصودی

پیام جهانی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی عشق و شناخت خود است.
ازهزار و چهارصد سال پیش تا کنون، در طول قرنها، چهل و دو استاد مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی از طریق آموزش خودشناسی، راه یافتن صلح درونی ونیروی رهبری زندگی خویش را به شاگردان خود آموخته اند.
تمرکز یا مراقبۀ عرفانی مبنی برتعالیم سلسلۀ اساتید روحانی مکتب طریقت اویسی، بخصوص چهل و یکمین ایشان؛ پروفسور صادق عنقا ملقب به حضرت شاه مقصود و همچنین استاد کنونی و چهل ودومین پیر این سلسله، حضرت صلاح الدین علی نادرعنقا، ملقب به حضرت پیرمی با شد. کلاسهای تمرکز یا عرفان عملی بوسیلۀ آن استاد و در پاسخگوئی به نیاز بشر امروز در قالب فعلی سازمان یافته اند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر دربارۀ مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی لطفاً به وبسایت مکتب  مراجعه فرمایید.

www.mto.org

« عارف می آموزد که شناخت از طریق انضباط ، تربیت وتأدیب ، تزکیه نفس ، تمرکز و همچنین عبادت میّسر میگردد.»