مطالعه

نیروان
…..  پیغام های الف باء عهود نخستین را در گوش و زبان نیروان زنده کرد .
و چون نیروان در ارض مطرود بدان سخنان تکلم میکرد ساکنان بلاد غفلت که بدان زبان آشنائی نداشتند مستهزآنه با خود میگفتند که نیروان دیوانه شده
نگاههایش خیره و گفتارش نامفهوم است
و چنانچه ما ازحیات طبیعی لذت میبریم و بقیود و رسوم قوم خرسندیم او نیست و از میانه مردم میگریزد
و بخلوتگاه پناه میبرد و بمشتعل ساختن آتش شهوات به کمک جامعه بر نمیخیزد و بمراسم حیاتی دنیا پرستان پشت پا زده مرگ را دوست میدارد
و بذائقه اش طمعهای چرب و شیرین حیات حیوانی تلخ و ناگوار است.
داستان نیروان شنیدنی ایست…………………..
چکیده ای از کتاب راز بشریت  ؛آرامش و بقا؛