استراحت عمیق قوس بدن بر روی زمین

استراحت عمیق

هر از گاهی ذهن و جسم ما احتیاج به استراحت دارند و بهمین دلیل انرژی از دست رفته بازگردانیده شده و سیستم فرصت پیدا میکند که بهبود پیدا کرده و خود را التیام ببخشد. مرحله استراحت عمیق در تمرکز، کلیه سلولها را در سیستم ما به طراوت، بهبودی و تجدید حیات میرساند.

مرحله استراحت عمیق در تمرکز کلیه سلولها را در سیستم ما به طراوت بهبودی و تجدید حیات میرساند.
تکنیک زیرشما را در یک سکون و تقویت و اسایش در بر گیرنده خواهد بود.
لذت ببرید.
أذت ببرید…………..
خود را صاف کنید.
برروی زمین دراز بکشید.
با یک دم عمیق و ارام شروع و همزمان هر دو ساق پا را در حالیکه پنجه پا بجهت جلو هستند، بکشید. برای چند لحظه نگاهدارید و با بازدم رها سازید.
بازدم رها کنید.
سرتان را بلند کنید و نگاه کنید و ببینید اگر ستون فقرات مستقیم روی زمین قرار گرفته و ببینید که ستون مهره ها، گردن و سر در یک مسیر هستند.

یک لحظه نگاهدارید.
بازدم رها کنید.
سرتان را بلند کنید و نگاه کنید و ببینید اگر ستون فقرات مستقیم روی زمین قرار گرفته و ببینید که ستون مهره ها، گردن و سر در یک مسیر هستند.
بنرمی شانه ها را بر روی زمین فشار دهید ببینید که شانه ها با راحتی بر روی زمین قرار گرفته اند.
بازوها را بارامی بلند کرده پائین بگذارید.
با دقت سر را اهسته بلند کرده دوباره پائین بیاورید.
رها کنید
در حالیکه اهسته و ملایم نفس میکشید شروع به رها کردن و شل کردن ماهیچه ها نمائید. نفسهای خود را بسمت ماهیچه ها بفرستید و انها را شل کرده و هرگونه گرفتگی را که در انها حس میکنید ازاد کنید.
از پا شروع کنید، ماهیچه های پا را شل و. سست کنید.

. این راه را برای
ساقها، رانها
شکم و قفسه سینه
قسمت پائین کمر، شانه ها، بالا و پائین بازوها، دستها
جلو و عقب گردن
صورت
آماده شوید
چشمها را ببندید و انها ر بسته نگاهدارید.
برای یک دقیقه یا بیشتر نرم و ارام نفس بکشید و توجه خود را به جریان تنفسی معطوف کنید. این را ادامه دهید تا نفسها یکسان شوند.
شروع به تنفس ارام و عمیق نمائید. از بینی نفس کشیده(دم) و از دهان خارج نمائید(بازدم)
ماهیچه ها را شل نگاهدارید
ارام و عمیق نفس بکشید
اکنون بازوها و ساقهای پا را به طرفین باز کنید
کف دستها بسمت بالا  سقف باشند.
بگذارید دهانتان بطور طبیعی باز بماند
کل وزن بدن را بر روی زمین رها کنید.
با هر نفس که میکشید هر چه بیشتر بدن را شل کرده و رها کنید

شروع کنیم:
بازوها را بطرف بالای سر بکشید، دستها را بهم قفل نمائیدو بازوها را بر روی زمین بالای سرتان حفظ کنید. کف دستها بطرف بیرون و پشت انها بطرف سرتان است
اکنون همزمان با یک دم عمیق بازوها را ببالا بکشید و پاشنه های پا را بطرف پائین فشار دهید بطوریکه سراسر بدن شما در یکزمان از هردو طرف ببالا و پائین کشیده شود.
با بازدم ارام  بگیرید.
این کشش را یکبار تکرار کنید.
این بار در حال دم شروع به کشیدن و خم کردن بدن به سمت چپ نموده بطوریکه میخواهید قسمت راست قفسه د نده ها بیشتر کشیده شوند.
در این مرحله بازوه و پاها در حالیکه پاشنه هاهمچنان روی زمین محکم هستند به سمت چپ خم شده و بدن حالت قوس و کمانی دارد.
بازدم و رها کنید
این تمرین را با سمت راست تکرار کنید، کشیدگی و قوس به سمت راست
اکنون با دم شروع به اوردن بازوها به سمت پائین نمائید و انها را بر روی زمین در طرفین خود قرار دهید.
بدن را رها ساخته و بگذارید که سنگینی ان بر روی زمین قرار بگیرد
به تنفس ارام و عمیق ادامه دهید
به جریان تنفسی خود توجه کرده و به صدای نفسها گوش دهید
هوائی را که استنشاق میکنید از نوک بینی و مسیر حفره های بینی بطرف ریه ها دنبال کنید.
به قفسه دنده ها که گسترش پیدا کرده اند توجه مائید
در حالیکه بازدم انجام میدهید، توجه خودرا به قفسه دنده ها که با خارج کردن هوا از دهان پائین میرود معطوف کنید. هوائی که داخل دهان و زبان و لبهای شما رالمس میکند، احساس کنید
به صدای نفسهایتان گوش کنید
بعد از چند دقیقه:
توجه خود را به نفسها معطوف کنید
بعد ازچند لحظه:
اکنون به ارامی به سمت چپ بغلطید
خود را به حالت جنینی جمع کنید. زانوها را خم کرده و دست چپ را زیر سر بگذارید و دست راست را بر روی زمین در مقابل خود قرار داده و ارام بگیرید.
بعد از چند لحظه
به ارامی شروع به نشستن نمائید
در حالیکه نشسته اید چشمها را کمی بیشتر بسته نگاهدارید
اکنون چشمها را به اهستگی باز کنید
یک نفس عمیق بکشید
توجه را به خود برگردانیده و ملاحظه کنید که چگونه نشسته اید. حالت قرار گرفتن ساقها را در نظر داشته باشید و دستها را بر روی رانها بگذارید
بر جریان تنفسی تان توجه داشته باشید
شروع به اگاه شدن از اطراف و حالتی که نشسته اید نمائید