تمرکز نور هدایت کننده


اجرای تمرین تجمع قوا (تمرکز دادن) به ما در رها کردن فشار های درونی کمک کرده و در نتیجه تجربه آزادی و سلامتی را فراهم میکند. این تمرین قدرت اراده و آگاهی را تقویت مینماید.

تمرین تجمع قوا
آرام بگیرید

بحالت چهارزانو بنشنید.
پنج نفس عمیق بکشید- برای شروع از بینی تنفس کرده و از دهان خارج نمائید. توجه خود را مخصوصا به خنکی و جریان هوا جهت دهید.
با هر دم میزان حجم اکسیژن را در سراسر بدن بالا ببرید.
با هر باز دم ماهیچه ها و مهمتر ذهن خود را آرام کرده و رها کنید.
از بینی تنفس عمیق کرده و از دهان خارج نمائید.
سعی کنید که بدن کاملا ثابت بماند و افکار متفرق جمعیت شما را بهم نزند.
توجه خود را جز به جز به قسمت های مختلف بدن بدهید. از بالای سر شروع و تا قسمت پا ها ادامه دهید.
با هر باز دم ماهیچه ها و مهمتر ذهن خود را آرام کرده و رها کنید.
مطمئن شوید که کل بدن در سستی و آرامش است.
اکنون نیروهای شما قادر خواهند بود که به را حتی در جریان باشند و شما قادر خواهید بود که آنها را در هر نقطه در بدن متمرکز و جمع کنید.
توجه خود را به سرتان معطوف کنید.
آن را کاملا سست کرده و تجسم کنید که مغز شما پر از نور شده است. نسبت به دو نیم کرهای مغز آگاه بمانید.
تنفس خود را عمیق و آرام دنبال کنید.
بتدریج یک قسمت از مغز را باندازه یک پرتقال کوچک در نظر بگیرید و تجسم کنید که این قسمت بخصوص مانند خورشید روشن و نورانی شده است.
به تعداد ۱۵ بار دم و باز دم )تنفس( را انجام داده و در این قسمت متمرکز و جمع باشید.
از قسمت مغز شعاعهای نور را که بآرامی بطرف قلب نزول میکنند و آن را روشن میکنند دنبال کنید.
زمانی که به قلب رسیدید این ارتباط نورانی بین مغز و قلب را مجسم کنید.
برای چند دقیقه بر روی این خط نورانیبین قلب و مغز متمرکز و جمع باقی بمانید.
سعی نمائید آرامش و تعادلی را که از این تمرین بدست آورده اید را هر چه طولانی تر حفظ کنید.

اجرای تمرین تجمع قوا (تمرکز دادن) به ما در رها کردن فشار های درونی کمک کرده و در نتیجه تجربه آزادی و سلامتی را فراهم میکند. این تمرین قدرت اراده و آگاهی را تقویت مینماید.

تمرین تجمع قوا
آرام بگیرید

بحالت چهارزانو بنشنید.
پنج نفس عمیق بکشید- برای شروع از بینی تنفس کرده و از دهان خارج نمائید. توجه خود را مخصوصا به خنکی و جریان هوا جهت دهید.
با هر دم میزان حجم اکسیژن را در سراسر بدن بالا ببرید.
با هر باز دم ماهیچه ها و مهمتر ذهن خود را آرام کرده و رها کنید.
از بینی تنفس عمیق کرده و از دهان خارج نمائید.
سعی کنید که بدن کاملا ثابت بماند و افکار متفرق جمعیت شما را بهم نزند.
توجه خود را جز به جز به قسمت های مختلف بدن بدهید. از بالای سر شروع و تا قسمت پا ها ادامه دهید.
با هر باز دم ماهیچه ها و مهمتر ذهن خود را آرام کرده و رها کنید.
مطمئن شوید که کل بدن در سستی و آرامش است.
اکنون نیروهای شما قادر خواهند بود که به را حتی در جریان باشند و شما قادر خواهید بود که آنها را در هر نقطه در بدن متمرکز و جمع کنید.
توجه خود را به سرتان معطوف کنید.
آن را کاملا سست کرده و تجسم کنید که مغز شما پر از نور شده است. نسبت به دو نیم کرهای مغز آگاه بمانید.
تنفس خود را عمیق و آرام دنبال کنید.
بتدریج یک قسمت از مغز را باندازه یک پرتقال کوچک در نظر بگیرید و تجسم کنید که این قسمت بخصوص مانند خورشید روشن و نورانی شده است.
به تعداد ۱۵ بار دم و باز دم )تنفس( را انجام داده و در این قسمت متمرکز و جمع باشید.
از قسمت مغز شعاعهای نور را که بآرامی بطرف قلب نزول میکنند و آن را روشن میکنند دنبال کنید.
زمانی که به قلب رسیدید این ارتباط نورانی بین مغز و قلب را مجسم کنید.
برای چند دقیقه بر روی این خط نورانیبین قلب و مغز متمرکز و جمع باقی بمانید.
سعی نمائید آرامش و تعادلی را که از این تمرین بدست آورده اید را هر چه طولانی تر حفظ کنید.