الکترومغناطیس سه نقطۀ قلب

آمادگی اساس شروع برای این تمرین این است که قادر باشید که در طول اجرای این تمرین کاملآ بدون حرکت نشسته باشید. توجه خودرا از الگوی فکریتان به سوی جسم فیزیکی بازگردانید، بر روی تنفس خود متمرکز شده و مطمین شوید که نفسها عمیق و ارام و شمرده باشند

بدن را کاملآ رها کنید.
لباس کتانی راحت و گشادی که قسمت اعظم پوستتان را در بر میگیردبپوشید. باین وسیله از خروج حرارت بدن از طریق پوست جلوگیری میشود.
محل ساکتی را اتتخاب کنید که در طول انجام این تمرین دچار اشفتگی نشوید. سعی کنید یکی از اتاقهای منزلتان را برای کارهای تمرکزی و تمرینهایتان اختصاص دهید.

چهار زانو بنشینید. خودتان را در موقعیت راحتی قرار دهید بطوریکه مطمئن باشید که در حین اجرای این تمرین حرکتی نداشته باشید،هر حرکت کوچکی الگوی ذهنی را اشفته کرده و کل تمرین را مختل مینماید.
ستها را در حالیکه کف انها بسمت بالا باشند، بر روی زانوها قرار دهید. کل بدن را که شامل و نه محدود به گردن، ماهیچه های صورت و شانه باشند، رها کنید.
چشمهارا ببندید و شروع به تنفس ارام و دقیق نمائید. شروع به حس کردن زمان حال نموده و توجه خود را به جسم فیزیکی خود معطوف کنید.
رطوبت هوا را احساس کرده و توجه خود را به راهی که هوا وارد ریه ها میشوند معطوف کنید. اکنون نواحی که در بدنتان گرم شده اند را احساس نمائید.

هنگامیکه ارام گرفته اید و احساس میکنید که متمرکز هستید توجه کامل خود را بر خازن خورشیدی نگاهدارید.( خازن خورشیدی دو اینچ از مرکز دیافراگم و در پایه جنااق سینه قرار دارد). عمیق و ارام به داخل خازن خورشیدی تنفس کنید بطوریکه با هر دم و بازدم حرارت داخلی بدن بالا برود. با هر تنفس مجسم کنید که مقدار عظیمی از انرژی را به این مرکز میرسانید.
این تمرین را تا جائیکه احساس راحتی میکنید و تا زمانیکه ارامش کامل را تجربه میکنید ادامه دهید.
سپس توجه کنید که چگونه این حرارت از مرکز خازن خورشیدی به هر جهتی، بالا و پائین و شرق و غرب گسترش پیدا میکند. تصور و احساس کنید که کل بدن گرم شده و در عین حال پر از انرژی میشود.
فوائد:
توزیع حرارت در درون بدن
بر تنظیم، هماهنگی و اگاهی جسم و ذهن میافزاید
تمرکز را زیاد میکند
اضطراب را کاهش داده و احساس و اگاهی جریان انرژی را متعادل میکند.

.