آرامش ذهنی

بیایید شروع کنیم

چهار زانو بنشینید و دستها را ازا و رها برروی رانها قرار دهید
چشمهایتان را ببندید و بسته نگاهدارید
سر، گردن و استخوان شت را در یک خط راست نگاهدارید

پاها و ساقا را کاملأ راحت نگاهداشته و خود را در مرکز و وسط حفظ کنید
شکم را شل کرده و قسمت پايین کمر را رها کنید
شانه ها را شل و ازاد نگاهدارید
اکنون بیحرکت باقی بمانید
بیاد داشته باشید
تا حد امکان ارام و بیحرکت باقی بمانید زیرا ایجاد کوچکترین حرکت به مغز علامت داده و در مرحله انجام سست شدن و رخوت خلل ایجاد خواهد نمود
بازوها، دستها و صورت را شل کنید
به تنفس نرم و ارام برای یک دقیقه یا بیشتر ادامه دهید. توجه خود را به جریان نفسها در دم و بازدم معطوف نمایید
. این عمل را تا انجا که نفسها یکسان شوند، ادامه دهید
اکنون توجه خود را به بازوی راست معطوف کنید
. از شانه شروع کنید
عمیق و ارام نفس بکشید و نفستان را به درون شانه بفرستید و در انجا متمرکز شوید
داخل شانه را حس کنید
حال به ارامی بطرف قسمت بالای بازو بروید
نفس و توجهتان را بدرون بالای بازو بفرستید
هر قسمت و تکه تکه ان قسمت را حس کرده و بطرف پایین بازو حرکت کنید
ادامه داده وبارامی بدرون قسمت پایین بازو بروید
. نفس و توجه را به هر تکه در درون قسمت پایین بازو داده و انرا حس کنید و بطرف پایین بازو حرکت خود را ادامه دهید.
توجهتان را به دستتان معطوف کرده
توجهتان را به دستتان معطوف کرده و در درون دست جریان بدهید. در حالیکه تنفس میکنید و متمرکز هستید هر تکه از دست را حس کنید
. این کار را با هرانگشتتان ادامه دهید.
حرکات فوق را با بازوی چپ تکرار کنید
اکنون توجه خود را به طرف صورت ببرید.
از چانه شروع کنید
یک نفس عمیق و ارام کشیده نفس و توجه را به چانه بفرستید
درون و اطراف چانه را حس کنید
بطرف لبها حرکت کنید
. درون لبها را حس کرده و انها را شل نمایید
اکنون بطرف گونه ها حرکت کنید
در حالیکه ارام تنفس میکنید شروع به احساس کردن هر تکه از درون گونه ها کنید
گونه ها را شل کنید.
بطرف چشمها بروید
توجه خود را بدرون چشمها برانید
چشمهایتان را حس کنید
حالا شروع به حس کردن ذره به ذره پلکهایتان بنمایید
. با هر تنفس ارام پلکها را رها کرده و اجازه دهید که بر روی هم ارام بگیرند.
اکنون به ارامی بطرف بالا حرکت کرده و به پیشانی بروید
یک نفس عمیق کشیده و بر روی پیشانیتان متمرکز شوید
شروع به حس کردن سراسر پیشانی از ابروها گرفته تا مرز موها بنمایید
. با هر نفس عمیق که انجام میدهید پیشانی را کاملآ حس کرده و ان را رها نمایید.
همچنان صاف نشسته و بدن را کاملآ رها و شل حفظ کنید
توجه خود را به نوک بینی منتقل کنید
همچنان که نفس میکشید بر روی نوک بینی متمرکز بمانید
ذهن خود را رها سازید
در حالیکه خوب و ارام نفس میکشید ببینید در ذهن شما چه میگذرد.
. ایا افکاری از ذهن شما خطور میکند؟ ایا شما چیزهایی را بیاد میاورید؟
سپس فقط توجه داشته باشید که چه چیزی اتاق میافتد
انرا تأیید بنمایید
بگذارید ک بگذرد، انرا رها کنید
با یک دم عمیق و راحت مجددآ به نوک بینی تان برگردید
هر زمانی که فکری خطور کرد، توجه کرده و انرا رد کنید
مانند اتومبیلی که با سرعت زیاد در شاهراه در حال رد شدن است و شما رد شدن ان را میبینید
انها را می بینید ولی بدنبالشان نمی روید، عینآ همین عمل را با افکارتان انجام دهید
همچنان توجهتان را همراه با تنفس در نوک بینی تان حفظ کنید و ساکت بمانید و ارامش درونی را حس کنید

پس از چند دقیقه
بار دیگر نفس عمیق کشیده و به ارامی چشمها را باز نمایید
بخود بنگرید و ببینید که چگونه بر روی زمین نشسته اید.