تصویرسازی قلم موی سحر آمیز


تمرین آرامش ذهن قبل از شروع میبایست تکنیک آرام سازی را بکار گرفته و تنشهای فیزیکی و ذهنی را برطرف کنید
بیک نمونه ساده تمرین آرام سازی که بیش از سه دقیقه طول نمیکشد توجه کنید.


خود را مهیا سازید:
دراز بکشید و ماهیچه ها را رها کنید. پاها را کمی بافاصله از هم باز نگاهدارید.
بازوها را رها کنید و کف دستها بطرف بالا و انگشتان آزاد و رها باشند.
چند نفس از شکم کشیده و کاملاً خارج نمائید. بعد از دو دقیقه می بینید که همه تنشها از بین رفته اند و تنفس شما طبیعی، موزون و عمیق شده است.
اکنون درحالیکه تنفسی عمیق تر از حالت طبیعی میکنید، بگذارید که هوا داخل و خارج شود.
تجسم کنید که نفس شما مانند یک قلم موی نفاشی بزرگ و جادوئی است که قدرت دارد وجودشما را دردست داشته باشد و همه گرفتگیها رابرطرف کرده و نیروهای شما را در اتحاد و هماهنگی آورده است، زمانیکه دم انجام میدهید، تجسم کنید که نفس از بالای سرشما به پائین و بپای شما میرود.
تجسم کنید که تنفس اکسیژن را به تمام سلولهای شما برده و آنها را تغذیه کرده و انرژی میدهد. زمانیکه بازدم انجام میدهید، همه سلولها را از پا تا سر بار رفتن بر پشت و ستون فقرات، نیم تنه و حفره خورشیدی و مغز را بررسی کنید.
زمانیکه بازدم انجام میدهید، همه سلولها را از پا تا سر بار رفتن بر پشت و ستون فقرات، نیم تنه و حفره خورشیدی و مغز را بررسی کنید.
بررسی کرده و همه خستگیها، تنشها و گرفتگیها را با قلم موی سحرآمیز برطرف و پاک کنید. تصور کنید که انرژی درتمام اعضا و اندامهای بدن میچرخد و آنها راروشن میکند. دراین حال آرامش ماهیچه ها را حس کنید.
باهریک نفسی که میکشید، قادر خواهید بود که از سرتا پای بدن را بازبین و بررسی کنید. ممکن است بنظرمشگل بیاید اما راز قلم موی سحرآمیز درسرعت و تکرار این تمرین نهفته است.
این تمرین را با ۱۰ تا ۲۰ بار تنفس انجام دهید. سپس به شیوۀ طبیعی خود تنفس کرده و بالا رفتن جریان انرژی را در بدن ملاحظه کنید. اجازه دهید که آخرین نشانه های تنش را محو کرده وکل موجودیت شما را ترمیم و تقویت نماید.
اکنون شما میباید احساس آرامش و تسکین نموده و سلامتی را درعین رخوت عمیق تجربه کنید.