تنفس با کشش پهلوها


هنگامیکه در مقابل آئینه ایستادهاید و یا اینکه چشمها را بسته اید حالتی را که هنگام تنفس اتفاق میافتد را احساس کنید.

تا آنجا که امکان دارد نفس عمیقی کشیده ودر همان حال متوجه باشید واحساس کنید که آیا بر اثر تنفس استخان گردن (ترقوه) و یا شانه ها بالا میروند؟

توجه کنید که آیا ماهیچه های گردن بر آمده میشوند؟ آیا هنگام  دم دنده ها  بطرف بیرون حجم پیدا میکند؟ و اگر شما دست چپ را روی سینه و دست راست را روی شکم قرار دهیددهید. در این حال تنفس کنید و از خد سئال کنید که ایا دست چپ شما بالا میاید؟ اگر چنین است دن و باز دم شما سطحی است.
شما میتوانید بایستید ویا بنشینید و یا دراز بکشید و نحوه تنفس خود را به روش طبیعی خود در این حالت برسی کنید. با استفاده از ساعت تنفس کامل را در یک دقیقه شمارش کنید. تنفس کامل شامل یک دم و یک بازدم و احتمالا یک مکث در خاتنه بازدم میباشد. سعی کنید شمارش را در طول این مرحله از دست ندهید. سپس ب به بینید که در یک دقیقه زمانی چند تنفس کامل انجام دادهاید.
اکنون تنفس عمیق تر و آرام تر را شروع کنید و سعی نمائید که شمارشتان را از هر شماره به یک شماره تخفیف دهید. بطور مثال اگر دو شماره برای هر تنفس طبیعی حساب میگردد اکنون یک شماره برای یک تنفس عمیق در نظر بگیرید. به عبارت دیگر در صورتیکه شمارش را در یک دقیقه بطور نیمه انجام دهید. سپس زمان را اضافه تر کرده تا حجائیکه احساس راحتی بدون صدمه زدن به بدنتان داشته باشید.
با تمرین روزانه برای ده   تا پانزده دقیقه تعغیرات زیر را تجربه جواهید نمود: پیشرفت دوش جواب تغذیه بهتر علائم مثبت روحی و احساسی و طرز نشستن و یا ایستادن صحیحو انرژی وسلامت بهتر وحیات بخش.