تصویرسازی آبشار

مکان راحتی را که در ان اشفتگی نبوده و مسایل بازدارنده ای در اطرافتان نیست، انتخاب نمایید. چهار زانو بر روی مین یا صندلی بنشینید

مبتدی
برای اشخاصیکه در تصویر سازی دچار اشکال هستند بهترین راه برای شروع این است که نقطه سیاهی را بر روی یک صفحه کاغذ قرار داده و بر روی دیوار هم سطح دید تان قرر دهید، به ان نقطه سیاه نگاه کنید و سعی کنید بان خیره نشوید. برای ارام کردن خود چند نفس عمیق و ارام بکشید. دم و بازدم را با هماهنگی انجام داده و جریان هوا را که از بینی خارج میشود حس نمایید. همچنان به نقطه سیاه نگاه کنید وسپس چشمها را برای چند دقیقه ببندید. زمانیکه نقطه سیاه را تصور کردید، چشمها را باز کنید و مجددآ به ان نگاه نگاه کنید. این مرحله باید طوری انجام شود بطوریکه حس کنید که قادر هستید ان  را عینآ همانطوریکه بر روی کاغذ سفید هست ببینید. این کار میبایست انقدر تمرین گردد که شما قادر باشید زمانیکه چشمهایتان را می بندید ان نقطه سیاه در ذهن شما نقش  بسته باش
تمرین پیشرفته
هنگامیکه ارام گرفته اید، چشمها را ببندید و یک پرده نمایش را در ذهن و پشت چشمها ی بسته تصور کنید. عکس یک ابشار را بر روی این پرده منعکس نمایید
. ابشار را بطور دقیق تا جاییکه ممکن است مجسم کنید. ببینید چند حس از پنج حواس ( بویایی، شنوایی، چشایی و لامسه) در این تجسم دخالت دارند. هر چند حواس بیشتری در کارباشند بهتر است
شروع کنید به دیدن اب که در حوضچه میریزد. رطوبتی را که اب در ذهن شما و حالات شما ایجاد میکند حس کنید. به صدای اب تا انجا که امکان برداشت است گوش فرا دهید. به رنگ اب و سایه هایی که در حال ریزش ایجاد میکند نگاه کنید و بلندی ابشار را ببینید

اجازدهید که صدای اب درد و ناراحتی که در بدن است را ارامش ببخشد. تصور کنید که اب از بالای سر شما میریزد و هر چه که بر سر راهش میباشد را شستشو میدهد و شما را خالی و سر زننده باقی میگذارد
شما حال را احساس کرده  در کنترل دارید.
این تصویرسازی تمرینی بسیار قوی است و شما را قادر می سازد که انچه که در ضمیر ناخوداگاه شما جای گرفته و ارزوی برطرف کردن انرا داشته اید را ریشه کن نمایید.