موازنه®

تعریف  موازنه ®:
زمانی که ما سعی در توصیف موازنه داریم، می بایست تاریخچه این واژه را دریافت نمائیم. موازنه در حقیقت اشاره به حرکت و تعادل دارد و به همین دلیل در عرفان به عنوان هنر متعادل ساختن و هماهنگ نمودن بدن شناخته میشود. موازنه انحصاراً اختصاص به  مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی داشته و توسط استاد کنونی این مکتب “پروفسور نادر عنقا” تدوین یافته و تعلیم داده میشود.
اجرای تمرینهای موازنه، توجه و آگاهی فرد اجراکننده را به یک نقطه معطوف میکند. از طریق حرکات تمرکزی، این توجه از آن یک نقطه با هوشیاری و آگاهی در سراسر بدن گسترش مییابد و برای شخص، فرصت تجربه حضور در زمان حال را فراهم مینماید.
حرکات موازنه به ذهن فرصت میدهد که خود را از وضعیت پراکندگی به جمعیت (تجمع) هدایت نماید. با اجرای تمرینهای خاص موازنه، شخص بطور همزمان قادر خواهد بود که از فعالیتهای جسمی، روانی و الکترومغناطیسی بدن که در هر لحظه از حرکات در حال وقوع است، آگاهی یافته و آن را تجربه نماید.
فوائد موازنه ®
اجرای پیشرفته و مشخص موازنه
کاهش درد عمومی موضعی  بر اثر کششهای ماهیچه ای
گردش خون
تقویت سیستم دفاعی
تثویت و نگاهداری آرامش و نرمش بدن
مقاومت در مقابل خستگی ناشی از کار روزانه
حفظ تعادل و شفافیت کلیه نقاط بدن و ذهن